0516-514238Buttingasingel 10, 8431 AV Oosterwoldedirectie.buttinga@comprix.nl

Wat zijn de bevoegdheden van een medezeggenschapsraad?

De MR heeft verschillende taken en bevoegdheden waarmee zij invloed kunnen uitoefenen op het schoolveiligheidsbeleid. Deze taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). De MR kan problemen aan de orde stellen op grond van zijn algemene taken en met behulp van twee algemene bevoegdheden: initiatief- en informatierecht. Hierdoor is de MR in staat om op basis van de gevraagde informatie een eigen oordeel te vormen en op eigen initiatief suggesties voor verbeteringen te doen.

Verder beschikt de MR over twee meer formele rechten: adviesrecht en instemmingsrecht.
Adviesrecht wil zeggen dat het bestuur/schooldirectie serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat betekent overigens niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden.
Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het bestuur/schooldirectie kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. Indien het bestuur/schooldirectie het besluit dan toch ten uitvoer brengt, kan de MR in beroep gaan bij de landelijke klachtencommissie.

De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken:

Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school
Het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan
Het schoolreglement
Beleid ten aanzien van veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid

De MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken:

De taakverdeling binnen de schoolleiding
Regeling van de vakantie
Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school
Vaststelling of wijziging van de wijze waarop de voor- en naschoolse opvang wordt georganiseerd

Voor sommige onderwerpen bestaat er een verschil tussen de teamleden en de ouderleden. In het algemeen kun je zeggen dat de teamleden instemmingbevoegdheid hebben over die zaken die het personeel aangaan zoals de samenstelling van de formatie, taakverdeling en beleid ten aanzien van nascholing van het team. De oudergeleding heeft met name instemmingbevoegdheid over zaken die leerlingen aangaan zoals verandering van grondstelling van de school, vaststelling van de schoolgids, vaststelling van de onderwijstijd en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de tussen schoolse opvang.