0516-514238Buttingasingel 10, 8431 AV Oosterwoldedirectie.buttinga@comprix.nl

Wat is en doet de oudervereniging?

Op OBS Buttinga is een oudervereniging actief. Elke ouder die één of meerdere kinderen op OBS Buttinga heeft is lid van de oudervereniging.
De oudervereniging OBS Buttinga wil een brug vormen tussen ouders en school op een betrokken, innovatieve en actieve wijze door een klankbord te vormen voor ouders, mee te denken over activiteiten en het samen met het team en ouders organiseren van deze activiteiten om als zodanig bij te dragen aan een plezierig leer-, leef- en werkklimaat op school.

Visie:
Het mede creeëren van een schoolklimaat waarin kinderen met plezier naar school gaan en ouders zoveel mogelijk betrokken zijn.

Wat doen we?:
1. Organiseren van, en meedenken over het organiseren van activiteiten.
2. Klankbord voor ouders.
3. Werken aan pedagogisch klimaat door o.a. het organiseren van thema-avonden.
4. Innovatief zijn: bestaande activiteiten onder de loep nemen.
5. Actief wervingsbeleid om ouders betrokken te krijgen bij school.
6. Signalerende en adviserende rol, naar de medezeggenschapsraad en het team, over zaken die ouders aangaan.

Het bestuur van de oudervereniging beheert de ouderbijdrage en inkomsten uit andere bronnen, zoals de oud papier opbrengsten, en bekostigt hiermee de jaarlijkse activiteiten als bijv. Sinterklaas, Kerstmis, sportdag, Pasen en de laatste schooldag. Materialen t.b.v. de school, incidentele activiteiten en uitstapjes kunnen ook uit deze pot betaald worden. De financiële verantwoording hierover is tijdens de zakelijke ouderavond welke altijd in het begin van elk schooljaar plaatsvindt.
Het bestuur vergadert eens in de 6 à 7 weken, deze data worden vermeld in de nieuwsbrief en zijn openbaar. Bij deze vergaderingen zijn zoveel mogelijk bestuursleden en 1 of 2 teamleden aanwezig.